725 222 168
Data Privacy
Zpracování osobních údajů
  1. Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem Smlouvy o poskytnutí služeb je výslovný souhlas Klienta s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů ve prospěch a pro účely Provozovatele, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Klient tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovně prohlašuje, že je řádně poučen o svých právech, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, a uděluje Provozovateli výslovný souhlas k tomu, aby osobní údaje, týkající se Klienta, zpracovával Provozovatel, a to za účelem využití těchto údajů v rámci své podnikatelské činnosti, a aby tyto údaje byly zpracovávány v informačních systémech provozovaných ze strany Provozovatele za účelem výkonu předmětu jeho podnikání
  3. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že celý prostor Provozovny (vyjma šaten) je sledován průmyslovými kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality
  4. K záznamům kamer má přístup pouze Provozovatel.
  5. Klient tímto souhlasí s pořízením jeho fotografie pro účely jeho ztotožnění při využívání časové permanentky.
  6. Klient souhlasí zejména s tím, aby Provozovatel sám nebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zaznamenal osobní údaje do elektronické formy, aby osobní data v písemné a elektronické formě uchovával, shromažďoval, uspořádával, vyhledával, prohledával, využíval, kombinoval, přeskupoval a používal pro potřeby přímého marketingu a informování o novinkách a nabídkách Provozovatele.
Souhlasy
1. Souhlas s GDPR (povinné)
2. Souhlas se zasíláním novinek a voucheru k narozeninám emailem